Privatumo politika

Bendrosios Nuostatos

1.1. UAB SIMPLISHOP LT (toliau - „mes“, Duomenų valdytojas, Tarpininkas), gerbdama savo Klientų, TakeOnline.eu lankytojų teisę į privatumą, įsipareigoja užtikrinti jų asmens duomenų apsaugą bei jų, kaip duomenų subjektų, teisių įgyvendinimą.

1.2. Ši UAB SIMPLISHOP LT privatumo politika (toliau – Privatumo politika) -  tai įmonės patvirtintas dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės.

1.3. Privatumo politikos tikslas – nustatyti duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarką ir užtikrinti, kad bus laikomasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, nustatančių asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos reikalavimus, nuostatų.

1.4. Registruodamiesi TakeOnline.eu, naudodamiesi jos siūlomomis paslaugomis, užsakydami prekes bei suteikdami UAB SIMPLISHOP LT savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos nuostatomis. Mes naudojame Jūsų asmens duomenis vykdydami savo, kaip Tarpininko, veiklą Jums. Mūsų tikslas yra tvarkyti tik tuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs savo noru mums pateikėte bei tuos duomenis, kurie yra būtini užsakymų, paslaugų pirkimo – pardavimo sutarčių su Jumis vykdymui, teisės aktų reikalavimų įgyvendinimui ir mūsų veiklos vykdymui. Su privatumo politika galima bet kada susipažinti TakeOnline.eu, skiltyje „Privatumo politika“.

2. Privatumo politikoje naudojamos sąvokos

2.1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti.

2.2. Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio Asmens duomenys yra tvarkomi UAB „SIMPLISHOP LT“ Privatumo politikoje nurodytais tikslais.

2.3. Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su Asmens duomenimis ar Asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

2.4. Duomenų tvarkytojas - fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija ar kita įstaiga, kuri Duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.

2.5. Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto Duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję Asmens duomenys.

2.6. Klientas – TakeOnline.eu lankytojas, UAB SIMPLISHOP LT teikiamų paslaugų užsakovas, pirkėjas, jų naudotojas, arba asmuo kuris išreiškė ketinimą naudotis įmonės paslaugomis ir (ar) kitokiu būdu yra susijęs su Tarpininko teikiamomis paslaugomis.

2.7. Kitos Privatumo politikoje naudojamos sąvokos, tokios kaip Tarpininkas, TakeOnline.eu, Paskyra ir pan., suprantamos kaip jos apibrėžtos Tarpininkavimo paslaugų pirkimo taisyklių 1 punkte.

3. Asmens duomenų valdytojo duomenys

3.1. Lietuvos Respublikos VĮ „Registrų centras“, Juridinių asmenų registre įregistruotas privatusis juridinis asmuo UAB SIMPLISHOP LT, juridinio asmens kodas 306366001, registruotos buveinės adresas Pušyno g. 6, Alantos sen., Laičių k., Molėtų r. sav., adresas korespondencijai Ukmergės g. 283B, Vilnius. Telefonas: +37061006133, elektroninis paštas: administracija@takeonline.eu.

4. Asmens duomenų apsaugos tvarkymo principai

4.1. Tvarkydami Asmens duomenis, mes laikomės šių principų:

4.1.1. teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principo – Asmens duomenys Duomenų subjekto atžvilgiu tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;

4.1.2. Asmens duomenų tikslo apribojimo principo - Asmens duomenys renkami Privatumo politikoje nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu;

4.1.3. Asmens duomenų kiekio mažinimo principo - tvarkomi Asmens duomenys adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi;

4.1.4. tikslumo principo – užtikriname, kad Asmens duomenys būtų tikslūs ir prireikus atnaujinami; imamės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad Asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi;

4.1.5. saugojimo trukmės apribojimo principo – Asmens duomenys laikomi tokia forma, kad Duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;

4.1.6. vientisumo ir konfidencialumo principas – Asmens duomenys tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas Asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo

5. Asmens duomenų šaltiniai

5.1. UAB SIMPLISHOP LT Asmens duomenis gauna:

5.1.1. Iš Duomenų subjekto, kuris juos laisvu noru pateikia, registruodamasis prie TakeOnline.eu, prisijungdamas prie TakeOnline.eu Paskyros, užsakydamas UAB SIMPLISHOP LT siūlomas paslaugas, vykdydamas sutartinius įsipareigojimus, atsiskaitymus.

5.1.2. Iš Duomenų subjekto, kuris juos laisvu noru tiesiogiai ar el. paštu, telefonu, SMS žinute, „Facebook messenger“ programa ar į „Facebook“ „Pirkinių Kampelis“ paskyrą pateikia, kreipdamasis su užklausomis, prašymais, skundais.

5.1.3. Tam tikrais atvejais jau tvarkomi duomenų subjekto anksčiau pateikti asmens duomenys, pvz.: jei duomenų subjektas yra esamas ar buvęs UAB „SIMPLISHOP LT“ klientas.

6. Asmens duomenų tvarkymo tikslai

6.1. Asmens duomenys tvarkomi šiais tikslais:

6.1.1. pasirengimo užsakyti UAB SIMPLISHOP LT teikiamas paslaugas;

6.1.2. paslaugų užsakymo, paslaugų sutarties sudarymo ir vykdymo;

6.1.3. paslaugų gerinimo ir analizės;

6.1.4. duomenų subjektų užklausų, prašymų, skundų nagrinėjimo;

6.1.5. tiesioginės rinkodaros;

6.1.6. darbuotojų atrankų tikslu;

6.1.7. darbuotojų, turto bei Klientų saugumo užtikrinimo (vaizdo stebėjimas UAB SIMPLISHOP LT sandėlio – Prekių atsiėmimo centro patalpose)

 

Asmens duomenų tvarkymo tikslas Tvarkomi asmens duomenys Duomenų tvarkymo pagrindas Duomenų tvarkymo terminas
Pasirengimo užsakyti UAB SIMPLISHOP LT teikiamas paslaugas

Klientui, užsiregistruojant  TakeOnline.eu ir sukuriant asmeninę Paskyrą, Asmens duomenys tvarkomi pasirengiant užsakyti UAB SIMPLISHOP LT teikiamas paslaugas ateityje

Vardas

Pavardė

Telefono numeris

Elektroninio pašto adresas

Facebook profilio vardas

Duomenų subjekto sutikimas 5 (penki) metai nuo paskutinio Kliento  prisijungimo  prie TakeOnline.eu  asmeninės Paskyros
Paslaugų užsakymo, paslaugų sutarties sudarymo ir vykdymo

 

Vardas

Pavardė

Telefono numeris

Elektroninio pašto adresas

Facebook profilio vardas

Prekių pristatymo adresas (jei Klientas pageidauja prekes gauti jo nurodytu adresu

Trečiųjų asmenų  gaunančių prekę/prekes duomenys

Atsiskaitomosiossąskaitos duomenys

Duomenų subjekto sutikimas,

Teisėti interesai  (reikalavimų ir sutartinių įsipareigojimų vykdymui)

10 (dešimt) metų nuo paslaugų pirkimo sutarties sudarymo (užsakymo patvirtinimo)
Veiklos gerinimo, analizės, patikimumo vertinimo

Siekiant vykdyti statistinę ir kitą analizę, nuolat tobulinant TakeOnline.eu turinį, vertinant Klientų patikimumą

Prisijungimų IP adresas

Užsakymų, atsiskaitymų TakeOnline.eu istorija

Komunikacijos istorija (el. laiškai)

Duomenų subjekto sutikimas, Teisėti interesai  (sutartinių įsipareigojimų vykdymui) Kol pasiekiamas duomenų tvarkymo tikslas
Duomenų subjektų užklausų, prašymų, skundų nagrinėjimo

Asmens duomenys tvarkomi, Klientams susisiekiant telefonu, sms žinute, elektroniniu paštu, Facebook messengeržinute, pateikiant užklausą, skundą, užduodant ir pateikiant bet kokią kitokią informaciją

Vardas

Pavardė

Telefono numeris

Elektroninio pašto adresas

Facebook profilio vardas

Duomenų subjekto sutikimas, paslaugų sutarties vykdymas, BDAR 2 (dveji) metai nuo Kliento užklausos, prašymo, skundo pateikimo (arba kol pasiekiamas duomenų tvarkymo tikslas)
Tiesioginės rinkodaros, žaidimų ir akcijų organizavimo

UAB SIMPLISHOP LT siunčiant Klientams naujienlaiškius, pasiūlymus, informaciją apie užsienio elektroninių parduotuvių vykdomas akcijas;

organizuojant įvairius žaidimus (paskelbiant jų laimėtojus), akcijas

 

Vardas

Pavardė

Telefono numeris

Elektroninio pašto adresas

Facebook profilio vardas

Duomenų subjekto sutikimas 5 (penkeri) metai nuo sutikimo pateikimo dienos

 

 

Konkretaus žaidimo, akcijos organizavimo laikotarpiu

Darbuotojų atrankų Vardas

Pavardė

Adresas

Telefono numeris

Elektroninio pašto adresas

Informacija apie išsilavinimą, darbo patirtį, kalbų mokėjimą ir kt. gebėjimus, kurią pretendentas pateikia gyvenimo aprašyme ir/ar motyvaciniame laiške

Duomenų subjekto sutikimas Atrankos laikotarpiu arba 2 (dveji) metai, jei gaunamas atskiras pretendento į darbuotojus sutikimas
Darbuotojų, turto bei Klientų saugumo užtikrinimo (vaizdo stebėjimas UAB SIMPLISHOP LT sandėlio – Prekių atsimėmimo centro patalpose) Vaizdo įrašas Duomenų subjekto sutikimo ir/arba asmenų, turto apsaugos teisėto intereso pagrindu 180 (šimtą aštuoniasdešimt) dienų nuo vaizdo įrašymo

 

7. Veiklos gerinimo, analizės, patikimumo vertinimo tikslu

7.1. Norėdami užtikrinti Klientams teikiamų paslaugų kokybę, sumažinti laiko trukmę nuo užsakymo pateikimo iki jų įvykdymo, tvarkome Klientų duomenis, susijusius su pateiktais užsakymais ir įsipareigojimų vykdymu, vykdome statistinę ir kitą analizę.

7.2. UAB SIMPLISHOP LT pasilieka teisę rinkti informaciją apie Klientų užsakymų, atsiskaitymų TakeOnline.eu istoriją, vadovaujantis šiais duomenimis įvertinti Kliento mokumo reitingą. Šis reitingas viešai neskelbiamas ir naudojamas tik UAB SIMPLISHOP LT veiklos, saugumo, apgaulės prevencijos tikslais.

8. Tiesioginės rinkodaros tikslu

8.1. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, elektroniniu paštu, Facebook messenger programėle siunčiant Jums pasiūlymus, informaciją apie užsienio elektroninių parduotuvių vykdomas akcijas, naujienas, tačiau tik Jums išreiškus sutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais.

8.2. Jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais.

8.3. Jūsų atsisakymas gauti pasiūlymus ir naujienas nesutrukdys Jums naudotis mūsų teikiamomis paslaugomis, tačiau tai reikš, kad mes negalėsime teikti Jums naudingų pasiūlymų. Apie nesutikimą arba savo sutikimo atšaukimą Jūs galite mus informuoti el. paštu administracija@takeonline.eu

8.4. Jums išreiškus sutikimą dalyvauti mūsų organizuojamuose žaidimuose, akcijose, Jūsų asmens duomenis tvarkysime tik konkretaus žaidimo, akcijos organizavimo laikotarpiu.

9. Asmens duomenų tvarkymas darbuotojų atrankos tikslu

9.1. UAB „SIMPLISHOP LT“ renka ir tvarko kandidatų į darbuotojus gyvenimo aprašymą ir/ar motyvacinį laišką ir/ar kitą pretendento pateiktą informaciją dalyvavimo atrankoje metu darbo atrankos vykdymo tikslu kandidato į darbuotojus sutikimo pagrindu, kurį pretendentas išreiškė UAB „SIMPLISHOP LT“ ar įdarbinimo paslaugas teikiančiai įmonei, atsiųsdamas savo gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką ar pateikdamas kitą atrankai aktualią informaciją.

9.2. Siekiant įvertinti pretendento į darbuotojus kandidatūrą, rekomendacijų galime kreiptis į Jūsų nurodytus buvusius ar esamus darbdavius ir pasiteirauti informacijos apie Jūsų kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir dalykines savybes. Tokios informacijos iš Jūsų esamo ar buvusio darbdavio galime teirautis tik gavę Jūsų atskirą sutikimą.

9.3. Jeigu apsvarsčius Jūsų kandidatūrą mes pasirinksime labiau mūsų keliamus reikalavimus atitinkantį kandidatą, mes galime paprašyti Jūsų atskiro sutikimo tam, kad atrankos metu gautus Jūsų asmens duomenis išsaugotume ir naudotume juos kitų personalo atrankų vykdymo tikslu bei dėl to su Jumis susisiektume. Jei gausime tokį Jūsų sutikimą, aukščiau nurodytus Jūsų asmens duomenis saugosime ne ilgiau nei 2 (dvejus) metus nuo sutikimo gavimo dienos. Davę tokį sutikimą, turite teisę bet kada jį atšaukti, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. Jei šia teise pasinaudosite, mes nedelsdami imsimės veiksmų, kad Jūsų Asmens duomenis sunaikintume.

9.4. Tuo atveju, jei kandidatas į darbuotojus neišreiškė savo atskiro sutikimo tvarkyti jo asmens duomenis pasibaigus darbuotojų atrankai, asmens duomenis UAB „SIMPLISHOP LT“ įsipareigoja ištrinti ir/ar sunaikinti po to, kai su atrinktu kandidatu bus pasirašyta darbo sutartis.

10. Asmens duomenų tvarkymas darbuotojų, turto bei Kliento saugumo užtikrinimo tikslu (vaizdo stebėjimas UAB SIMPLISHOP LT sandėlio – Prekių atsiėmimo centro patalpose)

10.1. Vaizdo stebėjimas UAB SIMPLISHOP LT sandėlio – Prekių atsiėmimo centro patalpose vykdomas siekiant užtikrinti darbuotojų, turto bei Klientų saugumą, viešąją tvarką. Informacija renkama ir galimų incidentų tyrimui.

10.2. Apsaugos kameromis filmuojamos UAB SIMPLISHOP LT sandėlio patalpos bei prekių atsiėmimo vietos.

10.3. Vaizdo duomenys įrašomi ir saugomi ne ilgiau kaip 180 dienų ir pasibaigus šiam terminui yra sunaikinami.

10.4. Prieš patenkant į UAB SIMPLISHOP LT patalpas, kuriose vykdomas vaizdo stebėjimas, yra aiškiai pateikiama informacija apie vykdomą vaizdo stebėjimą, matomoje vietoje pakabintais informaciniais pranešimais.

10.5. Jeigu vaizdo duomenys naudojami kaip įrodymai civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje ar kitais įstatymų nustatytais atvejais, vaizdo duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.

10.6. Užtikriname, kad vaizdo stebėjimas nėra vykdomas patalpose, kuriose Duomenų subjektai pagrįstai tikisi absoliučios privatumo apsaugos ir kur toks stebėjimas žemintų žmogaus orumą.

11. Asmens duomenų tvarkymo pagrindai

11.1. Asmens duomenys UAB SIMPLISHOP LT renkami ir tvarkomi tik teisėtais pagrindais:

11.1.1. UAB „SIMPLISHOP LT“ ir TakeOnline.eu siūlomų paslaugų užsakymo, sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindas. Taikomas, kai Jūsų duomenų tvarkymas yra būtinas įvykdyti mūsų įsipareigojimus Jums pagal užsakymus, sutartis – suteikti paslaugas. Jums užsiregistravus TakeOnline.eu ir sukūrus asmeninę Paskyrą, Jūsų duomenis tvarkome pasirengiant Jums užsisakyti mūsų teikiamas paslaugas ateityje.

11.1.2. Teisės aktų reikalavimo pagrindas. Taikomas, kai mes esame įstatymų ar kitų teisės aktų įpareigoti tvarkyti Jūsų asmens duomenis, pvz.: mokesčių apskaitos tikslais, duomenų teikimas viešojo administravimo institucijoms ir pan.

11.1.3. Asmens sutikimo teisinis pagrindas. Tam tikrais atvejais Klientų duomenys tvarkomi tik prieš tai gavus sutikimą. Sutikimą tvarkyti asmens duomenis galite atsiimti bet kuriuo metu susisiekę elektroniniu paštu administracija@takeonline.eu.

11.1.4. Teisėtų interesų teisinis pagrindas. Mes tvarkysime Jūsų asmens duomenis tais atvejais, kai tam turime teisėtą interesą ir toks duomenų tvarkymas nepažeidžia Jūsų interesų ir teisių apsaugos.

11.1.5. Nurodžius valstybės įgaliotoms institucijoms, pvz.: policijai, teisminės valdžios institucijoms ir pan.

12. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

12.1. Asmens duomenys gali būti perduodami tik patikimoms trečiosioms šalims (duomenų tvarkytojams), su kuriomis esame sudarę sutartis (pavyzdžiui, dėl IT paslaugų, buhalterinės apskaitos, prekių pristatymo paslaugų ir pan.), ir tik tokia apimtimi, kuri yra būtina siekiant užtikrinti efektyvų paslaugų Klientams teikimą, įgyvendinti Klientų prašymus, UAB „SIMPLISHOP LT“ teisėtus interesus ir verslo poreikius ar to reikalauja specifiniai teisės aktai. Asmens duomenys gali būti teikiami tik tiems Duomenų tvarkytojams, su kuriais UAB „SIMPLISHOP LT“ yra pasirašiusi atitinkamas sutartis ar bendradarbiavimo sutartyse yra nuostatos aptariančios asmens duomenų perdavimą/teikimą ir Duomenų tvarkytojas užtikrina adekvačią perduodamų asmens duomenų apsaugą.

12.2. Asmens duomenys taip pat gali būti teikiami valstybės ir savivaldybės institucijoms, teismams, antstoliams, notar ms bei kitiems asmenims, atliekantiems pagal įstatymą jiems pavestas funkcijas, galiojančių ES ir Lietu os Respublikos teisės aktų nustatytais pagrindais ir tvarka.

13. Vaikų asmens duomenys

13.1. UAB SIMPLISHOP LT supranta, kaip svarbu yra tinkamai apsaugoti vaikų asmens duomenų privatumą. TakeOnline.eu teikiamos bei UAB SIMPLISHOP LT siūlomos paslaugos nėra pritaikytos vaikams. UAB SIMPLISHOP LT tikslingai nerenka ir nesaugo informacijos apie vaikus.

14. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis

14.1. UAB SIMPLISHOP LT deda visas pastangas, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tik:

14.1.1. kol ši informacija būtina vykdyti įsipareigojimus Klientams;

14.1.2. kol UAB SIMPLISHOP LT privalo saugoti tokią informaciją, vadovaujantis teisės aktais;

14.1.3. iki kol duomenų subjektas paprašys sunaikinti asmens duomenis.

14.2. Jei galiojantys ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktai nenumato kokių nors UAB SIMPLISHOP LT tvarkomų dokumentų ar kitos informacijos saugojimo laikotarpio, asmens duomenis saugosime tiek, kiek yra būtina nustatytam tikslui pasiekti, bet ne ilgiau nei numatyta VI dalies lentelėje.

15. Duomenų saugumas

15.1. Tvarkydama Klientų asmens duomenis UAB SIMPLISHOP LT naudoja organizacines ir technines duomenų apsaugos priemones, kuriomis siekia apsaugoti Klientų asmens duomenis nuo neteisėto praradimo, netinkamo naudojimo, pakeitimo ar sunaikinimo.

15.2. Siekiant užtikrinti maksimalią asmens duomenų apsaugą, prieiga prie asmens duomenų yra apribota UAB SIMPLISHOP LT darbuotojams ir partneriams vadovaujantis „būtina žinoti“ principu.

15.3. Duomenis tvarkantys UAB SIMPLISHOP LT darbuotojai yra įpareigoti laikytis griežtų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

16. Trečiųjų šalių atliekamas asmens duomenų tvarkymas

16.1. Naudojantis trečiųjų šalių paslaugomis, pavyzdžiui, lankantis mūsų „Pirkinių Kampelis“ paskyroje „Facebook“ socialiniame tinkle, gali būti taikomos trečiųjų šalių sąlygos. Pavyzdžiui, „Facebook“ visiems savo naudotojams ir lankytojams taiko Duomenų politiką. Todėl naudojantis tokių trečiųjų šalių paslaugomis rekomenduojama susipažinti su jų taikomomis sąlygomis.

17. Asmens duomenų tvarkymo teritorija

17.1. Paprastai Asmens duomenis tvarkome Europos Sąjungos/Europos ekonominėje erdvės teritorijoje. Tam tikrais atvejais Asmens duomenys gali būti perduodami ir tvarkomi už Europos Sąjungos/Europos ekonominės erdvės ribų.

17.2. Asmens duomenys gali būti perduodami ir tvarkomi už Europos Sąjungos/Europos ekonominėje erdvės, kai perdavimas yra būtinas sutartinių įsipareigojimų vykdymui, paslaugų įgyvendinimui (jei teikiamos tarpininkavimo dėl prekės/-ių grąžinimo/keitimo, garantinio aptarnavimo ar pretenzijos pateikimo paslaugos) arba Jūs davėte sutikimą, taip pat jeigu yra įgyvendinamos tinkamos apsaugos priemonės.

17.3. Tinkamos apsaugos priemonės yra šios:

17.3.1. sudaryta sutartis, į kurią yra įtrauktos standartinės Europos Komisijos priimtos sąlygos ar kiti patvirtinti punktai, elgesio kodeksai, sertifikatai ir kt., patvirtinti pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą;

17.3.2. šalis, nepriklausanti Europos Sąjungai/Europos ekonominei erdvei, kurioje yra asmens duomenų gavėjas, Europos Komisijos sprendimu užtikrina pakankamo lygio asmens duomenų apsaugą;

17.3.3. gavėjas yra sertifikuotas pagal duomenų apsaugos susitarimo tarp ES ir Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) (dar vadinamo „privatumo skydu“) reikalavimus (taikoma gavėjams, esantiems JAV).

18. Duomenų subjekto teisės

18.1. Savo asmens duomenų atžvilgiu Duomenų subjektas turi šias teises:

18.1.1. Teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir su tuo, kaip jie yra tvarkomi. Duomenų subjektas turi teisę susipažinti, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami.

18.1.2. Teisę kreiptis su prašymu ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis, pastebėjus, kad asmens duomenys yra neteisingi, netikslūs ar neišsamūs ir norint juos pakeisti.

18.1.3. Prašyti ištrinti duomenis (teisę būti pamirštam). Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.), duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad UAB „SIMPLISHOP LT“ ištrintų Duomenų subjekto Asmens duomenis. Asmens duomenys nebus panaikinti, jei gavus duomenų subjekto prašymą, bus nustatyta, kad:

18.1.3.1. asmens duomenys yra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai dėl kurių jie buvo surinkti ar tvarkomi;

18.1.3.2. duomenų subjektas nėra atšaukęs sutikimo dėl Asmens duomenų tvarkymo;

18.1.3.3. duomenų subjektas nesutinka su asmens duomenų tvarkymu, tačiau toks duomenų tvarkymas yra

būtinas dėl UAB „SIMPLISHOP LT“ teisėtų interesų;

18.1.3.4. kai tvarkyti asmens duomenis įpareigoja Europos sąjungos ir nacionaliniai teisės aktai;

18.1.3.5. kai asmens duomenis būtina tvarkyti dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ar gynimo.

18.1.4. Teisę apriboti duomenų tvarkymą. Duomenų subjektas turi teisę apriboti galimybę tvarkyti jo Asmens duomenis. Apribojus Asmens duomenų tvarkymą, Duomenų valdytojas nebeatliks jokių veiksmų, išskyrus duomenų saugojimą. Asmens duomenų tvarkymą galima apriboti esant bent vienai iš šių aplinkybių:

18.1.4.1. Duomenų subjekto duomenys yra netikslūs (Asmens duomenų tvarkymo veiksmai šiuo atveju bus apriboti iki duomenų tikslumo patikrinimo);

18.1.4.2. Asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, tačiau Duomenų subjektas nesutinka, kad duomenys būtų ištrinti;

18.1.4.3. Asmens duomenys yra būtini siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.

18.1.5. Teisę į duomenų perkeliamumą. Teisė į duomenų perkeliamumą reiškia, kad Duomenų subjektui leidžiama gauti susistemintu, paprastai naudojamu, kompiuterio skaitomu ir sąveikiu formatu tuos duomenų subjekto pateiktus asmens duomenis, kurie UAB „SIMPLISHOP LT“ tvarkomi automatizuotomis priemonėmis.

18.1.6. Teisę atšaukti sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo. Duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą su Asmens duomenų tvarkymu.

18.2. Norint pasinaudoti šiomis teisėmis, prašome kreiptis į UAB SIMPLISHOP LT pateikiant raštišką prašymą, įskaitant ir elektroninę kreipimosi formą el. paštu administracija@takeonline.eu.

18.3. UAB SIMPLISHOP LT informuoja, kad kilus abejonėms dėl Duomenų subjekto gali paprašyti papildomos informacijos tam, jog teisingai jį identifikuotų.

18.4. Gavus Duomenų subjekto prašymą dėl asmens duomenų teisių įgyvendinimo, UAB SIMPLISHOP LT įsipareigoja ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Duomenų subjekto prašymo gavimo dienos, pateikti Duomenų subjektui informaciją apie veiksmus, kurių ėmėsi pagal Duomenų subjekto pateiktą prašymą.

18.5. Duomenų subjektas, manantis, kad jos teisės buvo pažeistos, turi teisę pateikti skundą asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, www.ada.lt. UAB SIMPLISHOP LT rekomenduoja prieš teikiant oficialų skundą susisiekti su UAB SIMPLISHOP LT atsakingais atstovais, kad būtų rastas tinkamas problemos sprendimas.

19. Atsakomybė

19.1. Duomenų subjektas yra atsakingas už UAB „SIMPLISHOP LT“ savo pateikiamų duomenų tikslumą ir konfidencialumą bei už bet kuriuos veiksmus, kurie TakeOnline.eu svetainėje atliekami prisijungus naudojant Duomenų subjekto prisijungimo duomenis.

19.2. Užsiregistravęs Duomenų subjektas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir (ar) perdavimą tretiesiems asmenims. Jei TakeOnline.eu puslapyje teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Paskyros, naudodamasis Duomenų subjekto prisijungimo duomenimis, Bendrovė šį asmenį laiko Duomenų subjektu.

19.3. Praradęs prisijungimo duomenis ar įtardamas, kad kažkas naudoja jo Asmens duomenis ar Paskyrą neteisėtai, Duomenų subjektas privalo nedelsiant informuoti apie tai Duomenų valdytoją paštu, telefonu ar elektroniniu paštu.

20. IP adresai ir statistiniai duomenys apie naršymą TakeOnline.eu

20.1. IP adresas yra skaičius, suteikiamas Kliento kompiuteriui jungiantis prie interneto. Jis leidžia kompiuteriams ir serveriams atpažinti vienas kitą ir dalintis duomenimis. Apsilankius TakeOnline.eu, Kliento IP adresas yra užfiksuojamas ir naudojamas sistemų diagnostikos ir apsaugos tikslais. IP adresas taip pat naudojamas sudarant rodiklius, pagal kuriuos nustatomas interneto tinklalapio lankomumas bei naudingumas.

20.2. Nuolat tobulindami TakeOnline.eu siekiame, kad elektronine tarpininkavimo paslaugų platforma naudotis būtų kuo paprasčiau ir patogiau. Kad galėtume tobulinti svetainės funkcionalumą, turime žinoti, kuri informacija labiausiai domina svetainės lankytojus, iš kurių kurių regionų mūsų svetainė lankoma, kiek dažnai lankytojai sugrįžta, kokią naršyklę naudoja ir pan. Šią informaciją renkame naudodami Google Analytics įrankius, kurie leidžia fiksuoti ir analizuoti statistinius svetainės naudojimo duomenis.

21. Slapukai

21.1. Slapukai yra nedideli tekstiniai failai, kuriuos Jūsų interneto naršyklė apsilankant TakeOnline.eu patalpina Jūsų kompiuteryje, planšetėje arba kitame galiniame įrenginyje.

21.2. Naudodami slapukus TakeOnline.eu siekiame:

21.2.1. atpažinti sugrįžtančius TakeOnline.eu lankytojus;

21.2.2. analizuoti Jūsų įpročius, kad TakeOnline.eu būtų patogus, efektyvus ir atitiktų Jūsų poreikius bei lūkesčius;

21.2.3. išmatuoti ir analizuoti į TakeOnline.eu siunčiamos informacijos ir duomenų srautus.

21.3. Visi mūsų naudojami slapukai, išskyrus būtinuosius, gali būti naudojami tik Jūsų išankstiniu sutikimu. Apsilankę TakeOnline.eu, pamatysite pranešimą, informuojantį apie slapukų naudojimą svetainėje kartu  su prašymu su tuo sutikti.  Savo sutikimą galite išreikšti paspaudę mygtuką „Sutinku“ iškylančioje slapukų juostoje.

21.4. TakeOnline.eu svetainėje naudojami slapukai:

Slapuko pavadinimas Galiojimo terminas
_ga
2 metai
_gid
24 valandas

wp-setttings-1 7 dienas

 

21.5. Jūs galite išjungti slapukus tvarkydami savo interneto naršyklės nustatymus. Jei išjungsite slapukus savo naršyklėje ar kitu būdu, galite prarasti galimybę visa apimtimi naudotis TakeOnline.eu funkcjomis.

21.6. Daugiau informacijos apie tai, kaip pašalinti slapukus, o taip pat kitos naudingos informacijos, susijusios su slapukų naudojimu, galite rasti interneto svetainėje http://www.allaboutcookies.org/.

22. Baigiamosios nuostatos

22.1. Su Privatumo politika galima susipažinti ir ją atsispausdinti bet kuriuo metu interneto adresu TakeOnline.eu.

22.2. Duomenų valdytojas įsipareigoja ne rečiau kaip kartą per vienerius metus peržiūrėti ir, prireikus atnaujinti Privatumo politikos nuostatas.

22.3. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti Privatumo politikoje aprašytas taisykles.

22.4. Apie Privatumo politikos pasikeitimus ir/ar papildymus Klientai visuomet bus informuoti naująją Privatumo Politikos redakciją paskelbiant.

22.5. Turint klausimų, pasiūlymų ar pastebėjimų dėl Privatumo politikos, prašome kreiptis elektroninio pašto adresu: labas@takeonline.eu

Cart

Sutaupykite patogiai
pirkdami JAV ir ES.

Registruokitės nemokamai mūsų pirkimų sistemoje.